Защищено: Як шоми хастагй

13 06 2009

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Реклама
Бозгашти гамангез ба Ватан

8 06 2009

Мусофирбар пас аз хайрухуши гуселомадагон аз худ дуди сиёхи гализ монда, ба рох баромад. Рох суи Ватан, суи Точикистон. Ахмад, ки дар яке аз курсихои байн нишаста буд, гуё ба бинохои азим, кучахои пахни сермошин, дарахту чангалзорхои Русия хайрухуш мекард ва ба дил мегуфт, ки дигар харгиз ба ин чо барнахохад гашт.

Дере нагузашта мусофирбар аз шахр берун шуд ва нигохи Ахмад ба дарахтони яккачини пахлуи рох бармехурд, ки чангалзоре аз дарахтони бурси хамкад буд. Аз гояти фикр сараш ба дард омада буд. Вокеан аз худ шарм мекард, ки пас аз ду соли мардикорй бо кисаи холй ба Ватан бармегардад. Нихоят аз чомадонаш китоби Дейл Карнегиро гирифт ва хост ба мутолиа машгул шуда, фикрашро андармони чизи дигар кунад. Аммо баракс зур зада мехонду чизе намефахмид ва ба чои харфу сафхаи китоб пеши назараш чехраи пуртабассуми Рита чилвагар мешуд…

Шахри Тоболски Русия. Ахмад дар хонаи духучрагй, ки аз они дусти тотораш, Хамза буд, зиндагй мекард. Садои зангулаи дар Ахмадро бедор кард. Аслан у хоб хам набуд, балки ба фикр гутавар ганаб рафта буд. Бо шиками гурусна киро хоб мебарад? Вактхои охир хобро аз бедорй фарк хам намекард, чунки доим дар андеша буд, ки имруз чи мехурад, аз кучо кор ёбад, чи тавр ба Ватан баргардад, падараш чи тур бошад…

Ахмад дарро кушод ва дар рубаруяш Рита — хохари дусташ Хамзаро бо дугонааш дид. Норозиёна уро таклифи даромадан кард.

Рита ба Ахмад дил баста буд. Аммо Ахмад, хотири Хамзаро дида ба Рита ахамият намедод. Хамза аз Ахмад хохиш карда буд, ки ба хохараш бо чашми бад ва ё дилбарй нанигарад, бинобар ин то хадди имкон у нисбати Рита беэътиборй нишон медод.

Пас аз холпурсй Рита хохиш кард муддате борхалтаи дугонааш, ки аз деха мехмонй омада буд инчо истад, то онхо бо дастхои сабук ба дигар магозахо харид раванд. Ахмад албатта розигй дод. Сипас Рита аз борхалтаи худаш китоби тарчимаи урусии Дейл Карнеги «Как перестат беспокоится и начат жить»-ро дароз карда, таъкид кард, ки онро бодиккат хонад ва сипас ба корковй барояд, чунки авзоъи бечо ва рухафтодаи уро кордехон дида, чавоби рад медиханд.

Ахмад чизе нагуфта, китобро гирифт ва гуё суратхои онро мекофт, варак зада танхо сарлавхахои бо харфи калон навиштаро мехонд. Рита беахмиятии Ахмадро кайхо пай бурда буд, вале ба хар хол атрофи у мегашт ва умедвор буд, ки рузе мерасаду изхори мухаббат менамояд. Рита ба дугонааш ишора кард, ки мераванд. Сипас вакти хайрухуш дар назди дар Рита бозистод ва ба Ахмад боз таъкид кард: «Ахмед, албатта китобро хон. Он ба ман таъсир карда буд ва аз холати рухафтодагй рахонида буд. Ту хеле хароб шудаи. Бисёр фикр накун хамааш хуб мешавад. Мархилаи сохтмон акнун ки барфхо об шуданд, огоз мешавад ва ту кор меёбй. Худро ба даст гир ва коре карда аз ин вазъ баро. Хайр то дидор.»

Ахмад сар чунбонда, пас аз рафтани у дарро баст. Китобро боз каме варак зад, аммо бо шиками гурусна ба у мутолиаи китоб намефорид. Ба ошпазхона рафт ва токчахоро мекофт то чизе хурдани ёбад. Дар яке аз онхо донахои биринч пайдо кард, ки кадом вакт аз сурохии даридаи халтачаи биринч рехта буданд. Донахоро чида ба дахонаш мебурд ва ба худаш рахмаш меомад, ки ба чи руз расидааст. Ашк беихтиёр аз чашмонаш равон мешуд…

Ин буд «нахории» имрузааш. Не, аниктараш хуроки шоми дируза ба хисоб мерафт.

Пас аз «ношто» ба лаб сигори нимкашидаро, ки дируз аз куттичаи назди даромадгох чамъ карда буд, гузошт. Бо ду «зажигалка», ки яктоаш гулхан медоду дигараш гоз сигорро даргиронд ва суханхои Рита ба гушаш садо медод: «…худро ба даст гир ва коре карда аз ин вазъ баро…».

Ахмад дар наздаш ягона максад гузошта буд. Коре карда рохкиро аз Тоболск то Сурагут, ки хамагй 49 рубли урусй меистод пайдо намояд. Дар Сурагут кайхо писарамакаш ваъда дода буд, ки уро ба мусофирбар шинонда, ба Точикистон мефиристад. Ба Ахмад танхо лозим буд то назди писарамакаш расад. Он солхои 1994-1999, ки гуруснагию кахтй сар то сарии Точикистонро фаро гирифта буд мардикорони точик дар Русия то андозае зиёд шуда буданд ва бекорй авч гирифта буд.

Ахмад сигорро хомуш кард ва чашмаш ба борхалта афтод. Диккати уро куттичаи бо акси суратгираки «Полароид» чалб намуд. Ин суратгираке буд, ки он вактхо бо дархол акс тайёр шуданаш ном бароварда буд.

Боз ба гушаш гапхои Рита садо медод. «Чи бояд кард ва чи тавр аз ин вазъ рахо шавад», меандешид бо худ. Ба сараш хархел фикрхо меомад. Ба у хамагй 50 рубли урусй лозим буд. Нихоят бо карори катъй аз чой чахида хест ва либосхояшро пушида, чомадонашро ба сафар омода кард.

Пас аз муддате у дар вокзали рохи охан нишаста интизори катораи Тоболск-Сургут буд. Аз худаш шарм мекард, ки чи тавр у дуздй кард ва чи тавр ба Ритаю Хамза хиёнат намуд. Оре, Ахмад суратгираки «Полароид»-ро рабуда, ба як озари савдогари бозор 50 рубл фурухт…

Мусофирбар бозистод ва аз пеш садо омад, ки хама шиносномахояшонро гирифта фароянд. Инчо сархади Русия — Казокистон буд. Ахмад китоби Дейл Карнегиро пушида, ба дил аз Рита бахшиш пурсид ва кавл дод, ки рузе мерасаду ин рафторашро ислох хохад кард.

Дод аз дасти «миёнаравхо»!

5 06 2009

Шамсиддин, як мардикори собикадор, пас аз хондани «Оуштен фруштен» ба камина занг зада, чунин эътироз кард ва онро сабти садои намудам. Танхо эътирози уро каме тахриру ислох намуда, инчо овардам. Ба хулосае омадан мумкин, ки дар шахрхои сермардикор вазъи муносибати байнихамдигарии хамватанон бад будааст.

«Салом дустам, Илхом. Навиштаи ахир тахти номи «Оуштен фуруштен»-ро хонда, ошики он шахраки афсонави шудам. Хеч боварам намеояд, ки ин хел макон дар Русия вучуд дошта бошаду ончо мо точикон ин гуна ахл бошем. Намедонам ё фантазият бой аст, ё дар хакикат рост..

Дар шахраки мо медони барои пул шуда, соли гузашта як чиян тагояшро кушт. Сангу кулухи хамватанони мо миёнрав (посредник) шудаанд. Мардикорони одди кори новобаста аз онхоро карибки намеёбанд. Хама чо ва хама корро «захват» карда моро бо нархи арзон кор мефармоянд. Дуруст, хастанд як ду миёнаравхое, ки кор медиханд, дар бобати хуччатхо кумак мекунанд, гамхоранду хамаги 10-20 фоизи маблагро мегиранд.

Аммо бештари онхо аз инсофу одамгари дур буда, аз мардикорони ночор суйистифода менамоянд ва 50-60 дарсади маблагро аз худ мекунанд.

Масалан, яке аз онхо Бойир, (ном тагир дода шудааст) наздик ба 200 нафарро мисли лагери давраи чанги немис, кор мефармояд. Онхо вазъи вазнин доранд. Чое барои шустушуй надоранд ва шароити зисташон бад аст.

Аз ним сол то як сол мехнат карда, руи пулро намебинанд. Танхо вакте ба Ватан бармегарданд бо онхо хисоби мекунад, ки ба як мохи кори 5-7 хазори руси рост меояд. Шикамаш чунон равгани шудааст, ки базур нафас мекашад. Аммо заррае парво надорад, ки коргарони у гайр аз макарон дигар хуроке надоранд.

Ин гуна миёнаравхо бисёранд ва дар Точикистон касрхои бохашамат сохтаанд.
Дар ин гуна афродон заррае мусулмонй хам намондааст. Мисли давраи гуломдорй байни хам мардикор мефурушанд.

Дар бобати муносибати байни мардикорон на хамеша хамдигарфахмй хукмфармост. Дар навбати аввал барои бештари онхо ПУЛ меистад ва фикри одамгарй, обруи милй ва мардигариро як су мондаанд.

Дустам, Илхом, бароям дар он шахраки «фантастикиат» коре пайдо намой, то ин маконро тарк намоям.

Хайр, панохи Худо /бо эхтироми хамсинфат Шамсиддин аз шахри Ангарски Русия.