«Мы любим вас, таджики!!! ;)))»

21 07 2009

Паст шудани обрую номи баланд тез ба даст меояд, вале баланд шуданаш захмату вакти зиёд талаб менамояд…
Агар хукумати Точикистон бо сафиру консулхояш дар гами халк ва бо ору номус мебуданд, шахрвандони Точикистон дар Русия ба ин дарача пасту бекадр намешуданд. Аз онхо сад дар сад обруи миллат вобастагии калон дорад.
Дар яке аз сайтхои шиносшавй, Мусо, як анкетае боз намуд тахти номи «Опрос». Ва бо хар пешомада духтару писарон ва марду занхои шахрхои гуногуни Русия савол фиристодем, ки нисбати миллати Точик чй фикру андеша доранд. Мо интизор будем, ки шояд таги дашном мемонем. Вале аз 100 пурсидашудагон, 74 нафар тахти мазмуне чавоб доданд, ки номи точикон харчанд ба пасти рафта бошад хам, вале нисбати онхо муътадил муносибат дорем. Ва як духтар бо номи Ксюша аз Екатеринбург илова намуд, ки «… Все плохо говорят о вас и при общение с вами включается защитный рефлекс. Но так то нормально отношусь…». Духтари дигар бо номи Ася дод мезад, ки точикоя дуст медорад.
17 нафар чавоб надоданд ва хомуширо ихтиёр карданд. 9 нафар зид. Яке дашном мегуфт, дигаре норозоёна аз забт намудани чойхои кории онхо гап мезад. Хатто як мард аз Маскав моро чинояткор ном бурда илова намуд, ки «… Ах..ет Вас всего 5 или 6 млн. Как это ваш президент не может обеспечить работой?…». Мухим он буд, ки 74 нафар бетараф аз ташрифи шахрвандони Точикистон.
Пас аз ин мебарояд, ягона манбаи ба пастй задани обруи точикон, хукумату мачаллаю телевизионхои Русия аст…? Пас чаро дар ин кор сафорат ва хукумат икдомоте нишон намедиханд? Наход хукумати як Давлати мустакил кудрати кулф задани барномаи як армяшкаро надошта бошад? Аслан ин хукумат чи коре барои мардикоронаш анчом дод???

Реклама
Мардикорй то ба кай?

17 07 2009

Таърих гувох аст, ки хеч як кадом кишвари олам аз хисоби мухочирати мехнатй рушду нумуъ накардааст. Баръакс мардум дар бобати масъулияти хукумат оиди бо кор таъмин намудани шахрвандонаш фаромуш карда, ягона рохи корро дар мардикорй ба дигар кишвархо мебинанд.

Мухочирати мардикорони мексикой аз солхои 1860-1865 огоз шудааст ва то ба хол идома дорад. Тассавур намоед, ки кариб 150 сол инчониб мексикоихо мардикорй ба Амрико мераванд ва хамоно Мексика хамчун як кишвари кашок бокй мондааст. Зиёда аз 40 дарсади заминхои Мексика ба 11 дарсади ахолй таалук дорад. Бекорй дар Мексика 40 дарсадро ташкил медихад. Мохона дар Мексика ба хисоби миёна баробар ба 16 дарсади мохонаи миёнаи амрикоихост. Хамасола аз хисоби мардикорон аз 7 то 11 млрд доллари амрикой ворид мегардад. Вале Мексика, хамоно кашок бокй мондааст. Ин далелу хисоботхоро аз сахифахои интернетй мутолиа намуда, ба фикр фуру меравам…

Худоё, наход мо точикон низ карнхо мухочирй пешаамон бошад?

Боз «КИДАТ»…

16 07 2009

Аз як мухочири мардикор, акаи Давлат, ки ба доми фиреби як миёнрави точик меафтад, хохиш намудам он хикояте, ки ба ман намуд бинависад, то онро дар торнигор чой дихам. Ва калам ба даст бигрифту дарду алами дилашро ингуна баён намуд:

Одамият одамиро дар сафар бишнохтааст.
Аз кучо донам, ки авлодат номард будааст.
Боварат кардам, ки точик астию хамшахри ман,
Лек надонистам, ки нокас будию хам зоти паст.

Лафз додй, кавл додй мисли мардони баор,
Лек рабуди хакки моро, хакки хамшахрии худ.
Номи мардиро гузошта яктараф, эй пулпараст,
Бурди номардона хакки мехнати хамшахри худ.

Ризки фарзандам надодй, эй харомхури касиф,
Ризкам аз Оллох бихохам бахри фарзандони худ.
Пас аз ин биспорам ин ахволи ту назди Худо,
Довариро назди У бигзораму оям ба худ.

Гар ту, хамшахрам, чунин карди бар холи мане,
Пас урусу кофирон харчй намоянд айб нест.
Аз тую, аз ту баринхо ин хама омухтаанд,
Ки фиреб бар мардикори Точикистон чабр нест.

ГАСТАРБАЙТЕР (Эдуард Багиров)

16 07 2009

… Вадим яке аз каторихои оддии ОМОН буд ва дар вактхои холии баъд аз кор бо ким кадом бригадаи скинхедхо, канорхои нохияи Ленинскии назди Маскавро «тоза» мекард.
Агар риштаи хешй, ки Ираву Надя — апаю хохар, яъне Ира махбубаи ман ва Надя завчаи у, намебуд, шояд Вадим аз ман хуччат хам напурсида ба латукуби ман медаромад.
Ба ин нигох накарда, ки Вадим бо завчааш мехмони ман буд, аз у ходисаи дар мехмонхонаи «Севастопол» рух додаро пурсон шудам. Вадим посух дод:
— Худат як фикр кун. Мана масалан ту хамачихата ба чуркахо монанд нестй ва ман бо ту муомилаи хуб дорам. Ва бо ин сиёххо боз чй гуна муомила бояд кард, дар холе ки уно конунро риоят намекунанд? Кайднома (регистратсия) надоранд. Исто ки ту чаро аз онхо дифоъ менамой? Ту ку дигар астй..
— Мон ин харзагуиро, Вадим. — буридам сухани уро.
— Чи хел ман дигарам? Ман хам мисли унхо. Ман на танхо кайднома, хатто шиноснома надорам. Шармат намеояд, ки дар рузи равшан даст ба горати одамон мезанй? Ту мент хасти ва бояд химояту дифоъ намои. — аз ин суханхо Вадим асабй шуда посух дод:
— Бале, ман мент, вале дар навбати аввал менти маскавй. Аз ин лихоз ман маскавихоро химоят менамоям, на ким кадом чуркахоро! «Севастопол» — ин холо хубии мо буд. Медони, мо баъзан бозорхоро низ «зиёрат» менамоем. Мана ончо бетартибиро бин. Тамоми Кафкоз ба Маскав кучидааст ва мисле, ки дар хонаи худашон бошанд. Ман ин сиёххоро мекуфтам ва дар оянда низ хохам куфт. Барои ман дар Маскав хама кор ичоза аст. Мохонаи ман на онкадар зиёд бошад хам, вале танкиси надорам. Дилхох сиёхро дар куча боздорам — мана пул. Ман тобу токати дидани онхоро надорам. Рузе мерасаду хамаи онхоро аз Маскав хохем ронд! — аз ин гапхои у хандаам меомад ва оромона ба у гуфтам:
— Меронй? Ту медони, ки дар Маскав чанд хазор озарихову чанд хазор точику узбак хаст? Агар онхо ба по хезанд, медони холи Маскав чй мешавад? Шумоён кай мефахмед, ки бо шиканчаю азият ва бадбинию нафрати руирост, баръакс аксуламалхоро аз чониби онхо метавонед ба бор оваред. Дар Ню-йорк хамагй чихил хазор пулис ва дар Маскав бошад саду панчох хазор мент! Шумо бо ин рафтору кирдорхоятон вазъро бад менамоеду бех не ва сазовори эхтироми бегонагон нахохед шуд…

… К-имруз чй хидмате ба мардум кардй

12 07 2009

Агар хар мардикори точик, хар бегох ба худ савол дихад, ки чи кори бигзор майдатарине барои баланд бардоштани обруи миллат кардааст, онгох на «наша раша» ва на ягон душманони миллат обруи моро ба пасти задан натавонанд. Бояд аз хар имконияти дастдода истифода бурда, ки будани точиконро нишон дод…
Русия, округи автономии Ханта-мансй, шахракй Урай. Ману як дустам Равшан ба чои нав кор рафтем. Мо дар як хафтанома эълони ичрои корхои сохтмонй дода будем ва кор аз хамон сабаб пайдо шуд. Бо сохибхона вохурдем ва у як марди рус бо номи Михоил бо «Хайёмпарастиаш» моро дар хайрат гузошта буд. Михоил, ки баъдтар уро дядя Миша ном мебурдем, аз мо ба таври чиддй (!) хохиш намуд, ки аз Точикистон барояш фарханг ё лугати точикй-русй, китоби дарсй барои омухтани забони точикй ва боз ягон китоби рубоиётхои Умари Хаём бо забони форсй-точикй оранд ва у хозир аст хатто маблаги пешпардохтй дихад. Миша мегуфт, ки орзу дорад рубоиётхои Хаёмро
бо забони форсй-точикй мутолиа ва тахлил намояд. У руирост ба мо хасад (!) мебурд, ки рубоиётхои Хаёмро бо забони шоир мехонем.

Русия, вилояти Тюмен, нохияи Тоболск, дехаи Абалак.
Ман ва боз ду дустам, бачахои помирй, хар бегохи шанбею якшанбе майдони ракс (дискотека) мерафтем. Аввалхо бачахои махалй моро чангчуёна истикбол мекарданд. Он солхо таронахои Ораш яку якбора номвар гашта буданд ва дар хар базму сурур ва кучаю паскуча садои он шунида мешуд. Боре тасодуфан ва гайдичашмдошт аз пасомади кор, дар раксгох ба духтаре маънии таронаи Ораш — «Тике тике кардй дили маро»- ро бо русй тарчима намудам ва илова кардам, ки Ораш точик аст. Пас аз ин нигохи духтарону писарони тахчой тамоман тагир ёфт ва сохиби як хурмату эхтироми хоса дар деха шудем. То вакти тарк намудани деха дар тарс будам, ки дуругам (яъне на точик, балкй эронй будани Ораш) ифшо нагардад. 🙂
Соли 2003. Русия, шахри Красноярск, яке аз дехахои канори шахр. Моро (чор нафар) аз тарафи фирмаи сохтмонй ба бустонсарои як навурус (новый русский) , ки уро Алексеевич ном мебурданд, ба кор фиристоданд. Баробари бо саркори рус аз дари бустонсарой даромаданамон, Алексеевич, саркорро аз мо дуртар бурда пурсид: «Они точно таджики?… Ну смотри…» . Саркор ба мо корро фахмонда, худ рафт. Бегохии худи хамон руз Алексеевич наздамон даромада,
бо нигохи шикофанда ва омузанда рост ба чашмонамон нигариста, аз хар якамон пурсон шуд, ки оё аник точик хастем… Мо фахмидем, ки дар бунёд намудани бустонсарояш намояндахои миллатхои гуногун кор кардаанд. Баъд аз сухбатхои тулонй фахмонд, ки дар бустонсарой ба гайр аз русу точик ба касе рох нест (!), вале сабаби ба у маъкул будани точиконро шарх надод.

«ЛЮБОВНИК И ЛЮБОВНИТСА»

11 07 2009

Шахри Маскав, нохияи Жуковский, саройхои (дача) канори шахр. Шокир, Махмуд ва Хусниддин ном се мардикорони чавони точик бори аввал аст, ки ба Русия кор омаданд.

Хар сеяшон дар сохтмон ва нозукихои он тамоман тассавуроте надоштанд. Хатто лой таёр карда наметавонистанд. Муддати тулонй бекор буданд. Кор пайдо мешуд, вале аз сабабе, ки аз ухдаи ичрои он кор намебаромаданд онро рад мекарданд.

Онхо дар интизори корхои оддй, ки мутахассис буданро талаб намекунад, ба монанди бореро кашондан, бор кардан, хок кандан ва гайра буданд. Аммо аз сабаби бе пул монданашон байнихам кавл доданд, ки аз худ устохои олидарача тарошида дилхох корро бар душ мегиранд.

Рузе дар куча як марди урус бо номи Eвгений Иванович, тахминан 40 сола, ки бо мошин мегузашт бозистода, пурсон шуд, ки оё дари хона насб карда метавонанд. Онхо харчанд дар умрашон дар насб накардаанд ва хатто надидаанд бо як овоз вохима карда, ба Евгений боварй бахшиданд, ки устохои олидарачаи чубкоранд ва дару тирезаро бо чашмони пушида мезананд. Евгений нишонаи саройро ба онхо дода, таъин намуд, ки пагохй субх хозир шаванд.

Рузи дигар мардикорон ба назди Евгений омаданд. Сохибхона ба онхо асбобхои корй таъмин намуда дархоро нишон дод ва фахмонд, ки кадомаш ба кучо…

Сохибхона корро фахмонда сипас ба мошинаш нишасту азми рафтан намуд. Шокир дархол пай бурд, ки дархо кисман алохидаанд ва бе ошикмаъшуканд (бо руси петля). Зуд Хусниро фиристод, ки давон сохибхонаро дарёб намуда аз у кучо будани ошикмаъшукхои дарро пурсад. Хуснй саросемавор давида ба Евгений ишора намуд, ки бозистад. Евгений истод ва интизори Хуснй буд. Аммо Хуснй каме давида зуд дар чояш истод ва давон суи Шокир баргашта аз у пурсон шуд, ки ошикмаъшукро бо русй чи гуяд.

Хар сеяшон ба хам нигох карда хайрон буданд, ки тарчимааш чи бошад. Фурсати фикр ё чустучу аз лугатномаи точикй-русии хотира набуд, чунки Евгений интизор буд. Сипас Махмуд гуфт, ки ошикмаъшуки дарро шояд метавон «любовник и любовнитса от дверей» ном бурд.

Хуснй ба ин тарчима хандааш омад ва харчанд ба он шубха мебурд хам, лек ноилоч давон назди Евгений омад ва бо табассум аз у «любовник и любовнитса»- ро пурсон шуд.

Евгений албатта аз суханхои Хуснй чизе намефахмид. Харчанд бо ишорахо низ кушиш намуд, аммо он ишорахои Хусниро шояд Евгений дигар хел фахмид ва дари мошинашро кушода аз он фаромад.

Евгений сарашро хам намуда гушашро ба тарафи Хуснй наздиктар бурд ва хохиш намуд гапашро такрор намояд. Дар ин хол чашми Хусни ба ошикмаъшукхои дари мошин афтод ва дархол хам шуда ба онхо ишора намуд, ки ана хаминхел оханчахо барои дархо лозиманд.

Хушбахтона Евгений максади Хусниро фахмид ва ба у гуфт, ки номи ин оханчахо бо руси «петля» аст ва чои онхоро нишон дод.

Ба хар коре чу химмат баста гардад…

3 07 2009

Дар сахни вокзали рохи охан, ки мунтазири катора менишастам чашмам ба паррандахо — ду се кабутару, ду се гунчишкакон бархурд, ки бо ёфтани донахои офтобпараст ва ё нонрезахо сарчамъ талоши чидан менамоянд. Ва чун хамаи онро мечинанд, пароканда мешаванд. Амалу кору рафторхои ба хам монанд..
Мардикорон низ вакте коре пайдо менамоянд харчо-харчо сарчамъ меоянд ва чун кор ба поён мерасад пароканда мешаванд, яке дар чустучуи кор, дигаре суи Ватан. Баробари бунёд шудани бино ва ба поён расидани кор гурухи мо пароканда шуд. Сабаби «хомуш» будани торнигор низ аз инчост. Хама ба хар су пароканда шудем ва он мухити то хадди имкон орому осуда ба мо падруд гуфт. Носиру Фирдавс ба дигар шахр, ману Мусо ба дигар. Ва дигарон, акои Муллошою Султонро ба Ватан гусел кардем. Бо дархости акои Муллошо дар чустучуи рохи арзонтарини баргашт ба Точикистон шудем. Ва нихоят аз Иркутск ба Новосибирск рафта, бо мусофирбари киргизон Новосибирск-Бишкек, ки рохкиро 3500 рубли руси меистад нишастанд. Мусофирбарони точику киргизу узбак пахлуи хам меистанд, вале нарххо аз хам дур. Дар Красноярск хам чунин ахвол. Суи Бишкек — 4000, суи Тошканд — 3500, Суи Точикистон — 7000. Кас хайрон мешавад, ки назар ба Киргизистону Узбакистон, Точикистон хеле дур будааст-дия. Билетхои тайёра низ бо чунин ахвол Душанбею Хучандро хеле дур нишон медиханд. Дар тамоми шахрхои самти шимол ва сибири Русия вазъ чунин аст. Барои бехбуд бахшидан ба рафту омади мардикорон хуб мешуд каторае ба самти Сибир ё Урал ташкил мешуд. Аз журналистон хохиш менамоем, ки масъалаи мазкурро ба гуши хукуматдорон расонанд, то онхо коре карда, «масофаро» ба Ватан наздиктар намоянд.