СИЕСАТИ РАСВОИ РУСИЯ.

24 10 2009

Дируз телевизорро ба берун партофтам, ба хунуки ва таги борону барф, то ин куттии майзада аз таъсири салкинй ба худ ояду ин кадар «таджики..» нагуяд.. Аввалхо тамошои оинаи нилгун бароям дилгиркунанда гашт. Чунки хар шом пас аз кор бо хастагии тамом мехохи ягон барномаи дилхушкунанда е ахборотро бини, лек баръакс аз тамошои он боз хастатар мегардй. Кариб рузе нест, ки миллати точик е грузинро нах назананд. Вактхои охир хатто каналчахои майдаи махаллй низ ба хучум гузаштаанд. Сипас, родючаи дастй хамрох гирифта, ба гуш кардани FM родюхо сар кардам, то каме гурбати мусофирию еди Ватан дур гардад. Аммо акнун ба хулосае омадам, ки родючаро хам бурда, дар пахлуи телевизор аз пояш ба дор овезам. Хар руз порчаи махзакаи галустяни харом садо медихад. Болои ин латифахо, хатто рекламахо бо иштироки е грузин, е амрикой, е точик.. Дируз боз гапхои нав.. Гуе дар як хучра 40 точик мезистанду ва хоказо.. Гохе амрикоихоро, гохе грузинхоро, гохе точиконро, гуе дар дуне дигар ягон миллат нест. Хамаи мо ифлос, бад, кач, пачак, нодон ва танхо урусхо аз хама бехтар.. Агар муомилаи хукумати Русия бо кадом давлате бад шуд, тамом, он миллат дар латифахо чои чукчаро мегирад. Бубинед то кадом андоза сиесати харому номардона. Бо бадон бад бошу бо некон наку. ВАО-и Точикистон низ бояд ингуна рафтор намояд. Хамакаса ба хучум гузаранд, латифахо эчод намоянд, хачвияхои масхараи майзадахои русро ба сахна монанд. Онгох хисоб 1:1 хохад шуд.

Реклама
ГАДО ДУШМАНИ ГАДО

15 10 2009

Далер пас аз чор мох бозпас ба Маскав баргашт. Аз чи бошад, у дар Точикистон зиеда аз се, чор мох истода наметавонист. Бебаркию бекорй ва шароити баду беадолатй уро хичил мекард. У ба хаети мусофирию мухочирй одат карда буд. Баробари ба Маскав омаданаш боз дар чои кори пештарааш, корхонаи коркарди чуб баркарор шуд. Мохонааш карибии 20 хазор рубли урусй буд, ки маблаг ва шароити чои кору чои хоб уро пурра каноатманд мекард. Аз Точикистон барои хамдехагонаш нома ва савгот аз наздиконашон оварда буд. Акнун у бояд онхоро ефта, савготихоро расонад. Аммо ба чуз аз он ки сеи онхо дар бустонсаройхои Вешки-сити кор мекунанд дигар на раками телефон ва ягон маълумот надошт. Рузи якшанбе аз сахарй борхалтахои савготй ва номахоро гирифта дар чустучуи онхо ба Вешки рафт. Вешки шахраки хурде дар канори Маскав аст, ки назди он бустонсаройхои осмонбус сар ба фалак кашидаанд. Аз чумла бустонсарои Жиринуфски низ инчост. Тарзи сохт ва ингуна гуногунрангию бохашаматии бустонсаройхоро Далер бори аввал медид. Нихоят, дар истгохи назди майдони футболбозй аз мусофирбар фаромад. Дар майдон хар якшанбе бачахои хисорй футболбозй мекарданд. Аз гапзании онхо точик буданашонро фахмида, наздашон рафт ва аз ду се мухлисоне, ки дар кунче нишаста буданд, аз хамдехагонаш пурсучу кард. Аз онхо нишонаи хамдехагонашро аник намуда, ба он самт равон шуд. Пас аз чанд рахпаймои ба макони хамдехагонаш наздик шуд ва онхоро дид, ки дар беруни дарвоза машгули кор буданд. Онхо низ Далерро шинохтанд ва хайратзада ба хамдигар нигариста байни хам чизе мегуфтанд. Далер торафт ба онхо наздик мешуд ва вакте масофаи байнашон 10-15 кадам монд, яке аз онхо гуфт «Эхе, Далерчон ку.. Ха, Далерчон, тинчй хаст? Ээ, инча кор мурдагй. Инчо чои хуб нест. Кор нест. Ахвол бад аст. Мо худ пушаймон…» Дуввумиаш сухани дигариро бурида » Мо худамон намедонем чи кор кунем. Кризис. Болои ин шабона бачахои махалй чанг меоянд. Милисааш бисер. Хар руз омада азоб медиханд..» Онхо сухани хамдигарро бурида, шарху шикоят мекарданд ва ба Далер навбат намерасид. Далер назди онхо рост меистод ва ба чои салом суханхои пур аз харисию хасисй ва пургараз мешунид. Нихоят саввумиаш пурсон шуд «Далер, кй гуфт инчо будани моро, кй адрес дод? Кй туро инчо фиристод?» ва ин саволхо боис гаштанд, ки навбати сухан ба Далер расид. У араки хунуке, ки сару руяшро фаро гирифта буд пок намуда, аз борхалтааш савготхои номнависшударо ба хар яки онхо дод. Ва аз чайбаш номахоро низ супорида гуфт » Инхо тушахо аз Точикистон. Бародарон, ман чои кор дорам. Ман наздатон махз барои расонидани хамин номахову тушахо омадам…» Пас аз ин ба онхо барори кор хоста бозпас гашт ва дар чашму руи онхо ба чои шарму хичолат, баръакс хушнудию шодиро дид, ки гуе мегуфтанд — хайрият наздамон кор наомадай ва меравй…

Фикри ки дуруст?

13 10 2009

Чандест миену ману Мусо бахс идома дорад. Мо тасмим гирифтем хонандахои торнигорро ба кумак даъват намоем, то ки хаку ки нохак муаян шавад. Мавзуъ чунин аст. Дар як шахре, ки мардикори точик кору зиндагй менамояд, бехтар аст барои у, ки мисли у мардикорони точик зиед бошанд? Е баръакс барои у бехтараст, ки ончо кариб точике набошад? Фикри ман (Илхом): Бигзор ончо чун хозира точикон зиед бошанд ва чи хеле бошаду набошад дар гаму шодии хам шарик бошанд. Вагарна он мардикори танхо низ аз фишори миллатчиену дузду майзадахо, ки дар тамоми Русия зиеданд худаш мачбуран шахрро тарк менамояд (агар зинда монад). Паст е баландии обруи миллат аз каму зиед будани мо вобаста нест. Фикри Мусо: Хуб мешуд, ки дар он шахр торафт точикон кам шуда, ахен ахен ба чашм расанд. Ин боиси боло рафтани обруи миллат ва он мардикори танхо хохад шуд. Чи кадаре, ки мардикорони точик зиед бошанд, хамон кадар обруи онхо паст аст. ********** Дустони азиз, онхое, ки заррае бо хаети мардикорон ошноед, шумо чи акида доред?

…Я сар-сари деворча захадил.

7 10 2009

Нихоят пас аз танаффуси тулонй боз ману Мусо метавонем, ки торнигори хешро варак занем. Гуфтанихои зиед хануз нагуфта, нухуфта ва заму чамъ шудаанд. Пас аз ин танаффус чумлабандй бо забони точики мушкил шудааст. Чунин ба назар мерасад, ки гуе якчанд намуди забони точики вучуд дошта бошад. Забони точикии хонагй, забони точикии бозорй, забони точикии ТВТ ва забони точикии газетахо. Гурух е бригадаи кории мо аз 22 нафар иборат буд, ки нихоят кор ба охир расиду ману Мусо ба шахр баргаштем. 22 нафар хама точик будем, вале хамдигарро базур мефахмидем. Вале намояндаи хар нохияву махал лахчаи хешро наздиктар ба забони адабии точики мепиндорад. Як хамкорамон, хиштчин бо номи Ахрор хаминтавр лахчаи худро наздиктар ба забони адабй шуморида, моро эрод гирифт, ки суханхои моро бо мушкилй мефахмад: «.. шумо гапзанитон ени ТВТ боин. Ман ТВТ-ям гапзаниша намефамам…» Сипас мачбур хастам, ки бо Ахрор дигар хел гапзанаму, бо Сайвалй дигархел, то маро хуб фахманду бозпурсй нанамоянд. Метарсам, ки гапзаниам аз ин хам бад «каша» шуда, вакте баргаштам ба Ватан, ба модарам нагуям ,ки — мама мама пачему двер закрил я сарсари деворча захадил?… Хайрият ин торнигор хасту як-як зур зада забони адабии точикиро ба хотир меорам. )))