Дар васфи Муборакшо

23 12 2009

«…Ооо, Нола дорам, Нола дорам, Нола дорам…»
Бале ин суруди Муборакшост, ки хаёлоти бандаро ба охирхои асри гузашта пайванд намуд. Намедонам, шояд шумо низ пай бурда бошед, ки хар як суруд бо худ хотирахоро мепайвандад ва бо шунидани он суруд хотирахои он солхо дубора бедор мешаванд.
Хар боре, ки сурудхои Муборакшоро гуш медихам, он як давраи бедортарин ва тиллой ба хотирам меояд. Ин як даврае буд, ки афсус хеле кам давом кард. Афсус подабонхо омаданду он шуълачаи навафрузи миллатро хамуш карда, он фазои тиллоиро торумор карданд.
Имруз аз сахарй то нисфирузй дар дуконхои дискфуруш таронахои Муборакшоро кофтам. Базур аз як чо пайдо кардам, ки дар он хам хамагй 4 таронааш сабт шудааст. Мизу деворхои дуконхо пур аз филму таронахои узбакй.
Ба яке аз онхо эрод гирифтам, ки чаро инчо «узбакборон» шудааст, дар чавоб гуфт «бардорад зам кун»…
.
Аз бозор ба хона бо таксие омадам, ки дар он низ «гузалум гузалум» садо медод. Аз ронанда хохиш кардам ягон мусикии точикй монад ё тамоман хомуш намояд. Ронанда мусикиро хомуш карда гуфт, ки у низ узбаки намефахмад ва танхо ба хотири оханги форам гуш мекунад.
Дар ёд дорам, ки дар шахри Иркутиски Русия, вакти андовагарй мусикй гуш мекардем ва танхо ду диск доштем, Шабнам ва Севанч(узбакй). Хамаамон точик будем, вале кариб кор то чанг мерасид, ки кадомашро гуш кунем.
Ахиран, хайрият Мусо ном як рафикам диски Севанчро дар девори андовааш хушкшуда «тоза» намуд ва ба хамин минвол «дар беамаки хар амак» гуфта, точикиро гуш мекардем.
Суруди охирини диск ба фарчом мерасад..
Вокеан, як лахзаи бузургй, баномусй, бошарафй, мехрубонии байни хамй, бедории дарачаи олй, мусулмонии сидкй ва худшиносии точикон бо як мижа задан омаду рафт, лек бехабар мондем…
«… Фардо маро чу кисса фаромуш мекунй…»
Чи хуш сароидааст Муборакшо. То андозае садои мусикиро (хусусан бассро) баланд намудаам, ки худ бехабар мондам. Шояд мехостам баробари мусикй фарёд занам «ЭЙ МАРДУМ! ЧАРО ТОЧИКЙ ГУШ НАМЕКУНЕД?! БИБИНЕД, ЧИ ХУШ ОХАНГУ, ЧИ ХУШ САДО!..»
Аз ларзиши баландгуякхо кузаи гул, ки болои телевизор меистод афтоду шикаст ва гулхо пош хурданд. Гулхо гуиё зери пои Муборакшо пош хурданд..
Чоят чаннат бод, эй булбули хушсадо!

Реклама




Хоби Мусо — 2

15 12 2009

Мусо телефони мобилиашро хомуш намуда сар ба болин ниход то давоми хобашро бубинад…

Никулай, ки забони точикиро хуб мефахмид ба сухбати бобои Мусою бобои Султон хамрох шуд: «Амак Мусо, ин рост, ки точико вакташда наоборот Русия кор мерафтанд? Рости хеч боварам намеояд, ки шахрвандони чунин Давлати пешрафтаи бою номдор дар гузашта, мардикори Русия..» бобои Мусо гапи Никулайро бурида гуфт: «ин гапхои бекора! Дар кучо дидай, кй ТОЧИК ! мардикори кишвари дига будааст!» бобои Мусо харчанд кушиш мекард худро ба даст гирад, аммо аз авзоъи у асабй шуданаш маълум буд. Ба бобои Мусо ин мавзуъ нафорид ва бо бахонае онхоро тарк намуд.

Бобои Султон Никулайро дилбардорй намуда гуфт, ки Мусо аз хурдй хамингуна шахси асабонист ва ба саволи у чавоб гардонд: «Бале, аз сари мардуми мо рузхои бехад сахт гузаштааст. Ба як рузи сиёх гирифтор будем. Гох аз нажодпарастон мегурехтему гох аз милисахо. Як миллати бесохибу бепушту панох будем.»

Чашмони Никулай аз хайрат кариб аз косахонаи сараш берун афтанд. «Наход? Ээ, шухи мекунед.. Чи дар Точикистон кор набуд?» пурсид Никулай. «Кор буд каму беш, лекин маош хеле пасту хандаовар буд. Он вактхо чун хозира тангахои сомонй тиллой не, балки мисли пулхои шумо когазй буданд. Хокимият дар дасти як кавми беакл ва хайвонсират буд. Ин кавм аслан аз подабони омада дар умрашон давлатдорй накардаанд. Саросар беинсофию дуздию хаккимардумхурй буд. Медонй, бо пул метавонисти дилхох мансабро бихарй ва вакте ки пули калон дода мансаберо ба даст овардй, аз хисоби дуздию харомхурй маблагро чандкарата аз мардуми оддй ситони. Ё агар хохй ки корхонае кушои, дархои онро пурра боз накарда, бочу хирочситонхо меоянд ва мачбур хасти даромадатро пора дихи ё бочи давлатй супорй. Порахурй ба авчи аъло расида буд. Хатто мардикорон, ки худ чун гадоянд, вакте ба Русия мерафтанд дар фурудгоххо аз онхо руи рост ва бе шарму хаё пул меситониданд. Хама чиз дар фуруш буд. Масалан нархи хокимии нохия 50 хазор доллар. Мансабдорони чиноятпеша боз ба мансабхои болотар мерафтанду, бегунохон паси панчара менишастанд. Об аз боло лой буд. Мансабдорон ба гуфти як бародар аз шиками гафсашон онсутар чизе намедиданд. Шахсиятхои хакталабу адолатхох дар Ватан руз надоштанд ва онхо ё мусофир буданд, ё аз тарс гуш ба карй бурда буданд.» посух дод бобои Султон.

Ин пирамарди нуронй аслан аз майдатарин савол дар бораи даврахои пеш аз инкилоб ба вачд меомад ва хикояти таърихи гузаштаро дуст медошт. Ба Никулай наклхои бобои Султон хамчун фантастика менамуд ва аз набудани бобои Мусо истифода бурда, «лачоми» кунчковиашро сар дода буд. «Чи тавр хамин хел миллати бузургу бедори точикон ба хамаи ин беадолатихо токат карда буд? Чавонони ояндасоз хоб буданд?»
пурсид Никулай. Бобои Султон дастафшонда гуфт: «эээ, намедонам шояд чанги шахрвандии пас аз фурупошии СССР чашми хамаро тарсонида буд. Бештари чавонон аз сиёсат дур буданд ва саводи хам казой надоштанд. Онхо дар Инкилоб сахми амике хам нагузоштаанд. Дар шумо русхо як макол аст: «в каждом плохом есть что то хорошее». Махз чорй шудани рафту омади бовиза миёни Точикистону Русия сабаб гардид, ки мардикорон пурра ба Ватан баргарданд. Як муддат бесарусомонию бекорй микёси Точикистонро фаро гирифт. Ва сипас беягон чангу хунрезй раиси чумхури он вакта худ бо хохиши худ аз мансаб рафт ва изхор кард, ки дигар аз ухдаи кор намебарояд ва бояд кайхо чойро холй мекард…»

Дар ин вакт бобои Мусо дар даст табаки оши палав омад ва Никулай охиста бо гушаи чашмаш ба бобо Султон ишора намуд, ки ба хикоят хотима бахшад. Бобои Мусо табаки ошро ба дастархон монда, гуфт: «Гапа як су монеду оша гиред. Ээх, ачаб ош омадагист аз буи хушаш маълум…»

Султон дастархон меоросту як-як бо овози баланд мегуфт: «Акаи Мусо! Хей, акаи Мусо, хез! Соат 2 шуд, хануз хоб. Ош тайёр, акаи Мусо. Аз буи хушаш маълум, ки Акаи Муллошо оши оличаноб пухтааст. Акаи Мусо!…»

«Ха, ха! Ман бедорaм, дод назан. Ээ, дар тамоми хобам садои гушхарошат хаст. Ин кадар одам сергап мешудаасту… » Сар аз болин бардошта норозиёна гуфт Мусо.





ХОБИ МУСО

13 12 2009

20-уми июни соли 2009. Мусо, Султон ва акои Муллошо пас аз рузи вазнину серкори шанбе бо хастагии том ба хона омаданд ва шитобкорона хурок хурда, ба хоб рафтанд…

Тирамохи соли 2059. Баробари шукуфтани пахта, мавсими омадани мардикорони рус ба Точикистони Кабир огоз ёфт.
Харчанд имсол Точикистон квотаро барои мардикорони Русия кам карда бошад, хам вале микдори онхо зиёд мешуду кам не.

Бобои Мусо ба пирию риши сафед нигох накарда, хануз хам сарвари хочагй буданд. Он кас хамчун пири кор дар сари замин бо бобои Султон чойнушй карда менишастанд ва як-як ба корхои мардикорони урус назорат мебурданд, то пахтаро тоза чинанд.

Бобои Султон ба яке аз онхо, ки забони точикиро аз дигарон бехтар мефахмиду озод гап мезад, эрод гирифта, таъкид кард, ки пахтахои дар замин рехтаро низ барчинад. Дар ин вакт калони мардикорон Никулай бо мошини сабукрави «Рахш», ки истехсоли Точикистон аст, омада истод.

Садои мусикии форам шунида мешуд, ки Манижаи Давлат месароид. Пас аз салом Бобои Мусо аз у хохиш карданд, ки харчи зудтар хуччатхои коргаронашро ба танзим орад, вагарна пулис метавонад онхоро депортатсия намояд. Никулай ваъда дод, ки дар давоми ду руз хамаашро конуни менамояд.
Суруди Манижа ба хотири бобои Мусо солхои чавониашонро овард. Дар он солхои пеш, мардуми точик баръакс ба Русия мардикорй мерафтанд, ки аз чумла бобои Мусо ва бобои Султон низ зиёда аз 20 сол ончо ба мардикорй машгул буданд.
Бобои Мусо лахзаеро ба хотир оварда, бо чашмони нимпуш табассум карданд. Ин холати он касро бобои Султон дида, сабаби табассумро пурсон шуданд.

Бобои Мусо гуфтанд: «Султон ёд дорй, дар Русия мардикор будему як бегох, тахти сурудхои Манижа зодрузи маро чашн мегирифтем ва акои Муллошои рахматй худо чояшона чаннат намояд, ширакайф шуда сухани табрикотй карданд…» ва харду ках-ках зада хандиданд.

Акои Муллошо бо чунин шеър табрикотро огоз намуда буданд: «Хар беша гумон набар, ки холист,
Харчанд Сикандари замонй…»…

Садои гушхароши Султон, Мусоро аз хоб бедор кард, ки мегуфт: «Акои Мусо, будилника кушед, имруз якшанбе хоб равем..»
Мусо, бо чашмони пушида, дастпалмос карда, телефони мобилиашро ёфт, ки суруди Манижаи Давлатро месуруд. Сипас онро хомуш намуда, дубора сар ба болин ниход, то давоми хобашро бубинад…





Пешвози ботантана.

10 12 2009

Зиёда аз бист маротиб аст аз Точикистон ба Русия ва баръакс аз Русия ба Точикистон сафар намудаам ва ин дафъа «маро» хеле ачоибу хурсандибахш пешвоз гирифтанд. Бо хавопаймои боуинг парвоз намуда бошем хам яке аз мусофирон шухиомез онро, аниктараш хавопаймохои «сомонайр»-ро «летающий гроб» ном бурд.. Маданияти ба хавопаймо нишастанамон хамоно дар сатхи поён боки мондааст. Кашокаш доду вой… Хар чи ки буд ба фурудгохи Хучандшахр сихат саломат нишастем. Баробари аз хавопаймо баромадан мактаббачахои бисере катор катор саф кашида буданд. Дар назди баромадгох дар таги байраки калони тахминан 80 ба 40 метр зиёда аз 50 мактаббачахо аз хунуки ларзида нишаста буданд. Соат 6:35-и сахарй ва хаво +4 градус буд. Гайричашмдошт коркунони фурудгох моро тез-тез чавоб медоданд. Танхо аз бачахои хизмати харбй нарафта 100-200 рубли русй мегирифтанд. Хурсанд шудам, ки ба хар хол чун пештара пора талаб намекунанд. Вале дар охирин дар пас аз борчомхоро аз дидгохи компутерй гузаронидан як корманди назди компутер нишаста маро наздаш даъват намуд. Вакте наздаш рафтам бо садои паст ба гушам гуфт, ки ягон сум дихам. Ман бошам бо садои баланд аз у пурсидам, ки «барои чй?!» Овози баландам уро безобита намуд ва у зуд гуфт ки шуд-шуд лозим не, рав.. Рафтам лек дилам сухт, шояд бехтар мебуд садакае мекардам. Дар дутарафи рохи мошингард аз шахраки Чакалуф то Хучанд, ки зиёда аз 15км аст, коргарони корхонахои гуногун, мактаббачахою донишчуйхо бо байракчахову гулдастахо меистоданд. Баъд ба ман маълум гашт, ки президент Рахмон ба Хучанд меомадааст.